สิ่งที่ควรรู้การใช้ใบมีดแกะสลักที่จะใช้ร่วมกันในวัสดุต่างๆ ดังนี้
1. ในการตัดวัสดุ อคิลิค ( ACRYLIC ), แนะนำให้ใช้ ใบมีดแบบ one spiral flute bits ( ใบมีด End Mill แบบ 1 เกียว ). ประโยชน์ของมันคือไม่มีควันไม่มีกลิ่น
ความเร็วสูง, ที่มีประสิทธิภาพสูง, เศษตัดไม่ติด, ชั้นบาง ๆ ของการตัด, พื้นผิววัสดุเรียบ, ถ้าวัสดุมีความหนาประมาณ 2-3มม. แบบ 2 เกียว( Two Spiral fiute bits)
และ แบบ แข็ง( Straight bits ) ก็มีความเหมาะสมด้วย.

2. ในการตัดแผ่น อลูมินัม ( Aluminum board Cutting )  แนะนำให้ใช้ แบบ one spiral flute bits ( ใบมีด End Mill แบบ 1 เกียว ) สำหรับ Aluminum. Non-stick(ไม่ติด)
High Speed, ที่มีประสิทธิภาพสูง, แต่ถ้า อลูมินัมแข็ง ให้ใช้ แบบ Two Spiral flute bite for Metal.(แบบ 2 เกียว).

3. ในการแกะสลัก 3 มิติที่มีความแม่นยำขนาดเล็กในที่ไม่ใช่โลหะ. แนะนำให้ใช้ Radiuses bottom engraving bits.
4. ในการแกะสลัก 3 มิติที่มีขนาดใหญ่ในวัสดุที่อ่อน ( Solf Wood )  เช่น  แผ่นไม่ MDF Board, native wood, PVC, Acrylic  แนะนำให้ใช้  one or two Spiral flute ball bite.
5. แกะสลักเหล็ก ( Engraving Metal )  ต้องใช้ one or two spiral flute bits for metal, และ แบบ ปากแหลม ( Flate bottom engraving bits for steel ).
6. แกะสลักไม้ MDF, Solid wood ( ไม้เนื้อแข็ง ), ไม้ composite, ( composite board ), ไม้โพลี ( Poly wood ) แนะนำให้ใช้  Straight flute bits  หรือ Two large flute spiral bits.
7. แกะสลัก แม่พิมพ์โลหะ ( Metal Mould ) แนะนำใช้ Flute End Mill
8. แกะสลัก หินอ่อน ( Stone ) แนะนำใช้  Diamond router bits.